Проект Звіту про діяльність Національної комісії регулювання електроенергетики України у 2010 році Київ 2011 - страница 3

^ У своїй роботі з ліцензування підприємницької діяльності як у електроенергетиці, так і у нафтогазовому комплексі НКРЕ керується єдиними загальнодержавними принципами у сфері ліцензування, зокрема, забезпечення рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів господарювання, захист прав споживачів, забезпечення безпеки держави тощо.
Процес ліцензування здійснюваний НКРЕ, є об'єктивним і прозорим. Питання ліцензування розглядаються виключно на відкритих засіданнях Комісії, порядок денний яких публікується у засобах масової інформації. Рішення Комісії з питань ліцензування оформлюються у вигляді постанов згідно з Регламентом Комісії.

3.1.1.3 Захист прав споживачів

Однією з першочергових та основних функцій державного регулювання у сфері природних монополій та суміжних ринків, передбаченими Законами України “Про природні монополії”, “Про електроенергетику”, “Про засади функціонування ринку природного газу” Положенням про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженим Указом Президента України від 14.03.1995 № 213 (в редакції Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335/98), є захист прав споживачів. Крім того, на виконання статті 19 Закону України “Про національну комісію регулювання ринку комунальних послуг” НКРЕ у 2010 році виконувала функції державного регулювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до закінчення процесу формування Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України.

З метою належного захисту прав споживачів електричної енергії та газу НКРЕ здійснювався детальний розгляд наведеної у зверненнях інформації, у разі необхідності проводились перевірки фактів порушень прав споживачів із залученням територіальних представництв НКРЕ. За результатами перевірок та відповідно до вимог чинного законодавства України, оцінювалась конфліктна ситуація, яка мала місце у взаємовідносинах енергопостачальних, газопостачальних організацій та споживачів їх товарів, послуг, розглядались та здійснювались заходи щодо можливих шляхів вирішення спірних питань між ними (підготовка відповідних роз'яснень або втручання НКРЕ у врегулювання конфліктної ситуації).

У зв'язку з цим, НКРЕ готувались листи до енергопостачальних та газопостачальних організацій з вимогами щодо приведення взаємовідносин із споживачами електричної енергії та газу у відповідність до положень законодавства.

Разом з тим, відповідно до Закону України “Про звернення громадян” територіальними представництвами НКРЕ протягом 2010 року здійснювався розгляд письмових скарг (заяв, звернень, пропозицій) від споживачів, ліцензіатів, громадян, державних органів влади. У 2010 році було розглянуто 3616 таких скарг. На користь споживачів вирішено 97 % скарг.

Інформація щодо кількості звернень, що надійшли до НКРЕ у 2010 році, їх повторності, категорій громадян, які звертались з приводу захисту прав та отримання роз’яснень, інша кількісна інформація стосовно проведеної роботи із зверненнями споживачів електричної енергії та газу представлена у нижченаведеній таблиці.
Звідки надійшли

звернення

Кількість звернень

З них *

Кількість громадян що звернулася до органу влади з урахуванням колективних звернень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Від громадян поштою

562

42

109

5

20

111

4

447

4

404

22

1

40

0

95

1100

2

Від громадян на особистому прийомі

51

9

10

3

5

11

0

40

0

40

2

0

1

0

8

126

3

Від Кабінету Міністрів України

265

48

51

2

22

15

0

250

0

199

20

0

13

0

33

3482

4

Від інших органів

408

21

79

2

41

17

0

391

0

307

16

0

23

0

62

812

Разом

1286

120

249

12

88

154

4

1128

4

950

60

1

77

0

198

5520

  1. Колективних; 2. Повторних; 3. Від героїв, інвалідів ВВВ; 4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки; 5. Пропозиції; 6. Заяви, клопотання; 7.Скарги; 8. Інформаційні запити; 9. Надано роз’яснення, необхідну інформацію; 10. Надіслано на розгляд за належністю іншому органу влади, установі чи організації; 11. Відмовлено у задоволенні (клопотання, запиту, скарги); 12. У стадії розгляду (вирішення); 13. Розглянуто, надано відповідь з порушеннями термінів, 14. Вирішено позитивно.

За результатами проведеної у 2010 році роботи із захисту прав споживачів, споживачі електричної енергії та газу звертались до НКРЕ з питаннями щодо :

правової оцінки дій енергопостачальників, газопостачальних організацій з припинень, відключень від джерел енерго- та газопостачання;

правомірності здійсненних нарахувань відшкодування шкоди, заподіяної споживачами електричної енергії та газу;

цін на газ для населення, порядку оплати його споживання, плати за використаний газ за умови наявності лічильника або його відсутності;

тарифів на електричну енергію для населення та порядок оплати спожитої електричної енергії, як на особисті так і на загально будинкові потреби та технічні цілі;

порядку підключення електроустановок до електричних мереж, підключення газових приладів і пристроїв;

порядку укладання договорів про користування електричною енергією та договорів про надання послуг з газопостачання;

надання об'єктивної оцінки встановленим фактам порушень чинного законодавства України, що мали місце у процесі взаємовідносин між енергопостачальними, газопостачальними організаціями та споживачами електричної енергії та газу;

порядку оплати електричної енергії громадянами, які у встановленому порядку набули статусу суб’єктів господарської діяльності; громадянами, що здійснюють професійну діяльність, яка не є господарською діяльністю;

правового врегулювання питання укладення прямих договорів про користування електричною енергією громадянами, що мають правовий статус членів садових товариств, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, кооперативів, або громадянами, які у встановленому порядку вибули із таких організацій, кооперативів, об’єднань;

надання роз'яснень щодо застосування Правил користування електричною енергію для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357, Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 13.07.96 № 28 (у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 № 910), Правил надання населенню послуг із газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2246, та інших нормативно-правових актів, які регулюють взаємовідносини між споживачами електричної енергії, газу та енергопостачальними та газопостачальними організаціями;

надання роз’яснень у сфері водо-, теплопостачання та водовідведення з питань застосування діючих нормативно-правових актів у цій сфері.

Разом з тим, з метою належного виконання захисту прав споживачів протягом 2010 року НКРЕ було розглянуто 19802 звернення від юридичних осіб.

При розгляді звернень споживачів Комісія дотримується порядку розгляду звернень громадян, строків їх розгляду та надання відповіді, передбачених положеннями Законів України “Про звернення громадян”, “Про інформацію” та інших нормативно-правових актів.

Крім того, для вирішення питань, що виникають у громадян під час користування електричною енергією та газом, а також на виконання вимог Закону України “Про звернення громадян”, посадовими особами, а саме Головою та Членами Комісії, у 2010 році на особистому прийомі було прийнято 51 громадянина. Комісією в межах компетенції надано консультації та підготовлено роз’яснення питань, викладених на особистому прийомі.

Окремо зазначаємо, що від незахищених верств населення (пенсіонери, інваліди, малозабезпечені особи) надходили звернення щодо порядку реструктуризації заборгованості, що виникла під час користування житлово-комунальними послугами, порядку призначення субсидій з їх оплати тощо. У зв'язку з такими зверненнями НКРЕ в межах компетенції здійснювались конкретні заходи на місцях із залученням представників органів місцевої влади, енергопостачальних, газопостачальних та газорозподільних компаній з метою знаходження компромісного варіанту вирішення питань, порушених зазначеними громадянами. Крім того, Комісією надавались роз’яснення стосовно механізму реалізації прав громадян на пільги з оплати електричної енергії та газу.

Найбільш вагому частку у сфері захисту прав споживачів електричної енергії та природного газу за 2010 рік складала робота НКРЕ з підготовки, в межах своїх повноважень, роз'яснень положень чинного законодавства України у сфері електроенергетики та газу, що є наслідком звернень споживачів, в яких порушуються питання стосовно правового врегулювання взаємовідносин енергопостачальників і газопостачальних організацій та споживачів.

З метою зростання обізнаності громадян змісту їх прав та обов'язків у якості споживачів електричної енергії та газу НКРЕ опубліковує окремі відповіді з найбільш поширених запитів у своєму офіційному виданні - "Інформаційний бюлетень НКРЕ" та системі інформаційно-правового забезпечення "ЛІГА-ЗАКОН". Разом з тим, на офіційному веб-сайті Комісії запроваджено функціонування Форуму, що забезпечує зворотній зв'язок з громадянами, які мають можливість отримувати відповіді на свої запитання від кваліфікованих фахівців НКРЕ. Також на веб-сайті Комісії створено рубрику "Запитуйте-відповідаємо", де розміщуються відповіді на актуальні запитання громадян.

Крім того, з метою вдосконалення регулювання відносин між споживачами електричної енергії, природного газу, НКРЕ здійснює роботу щодо вдосконалення чинного законодавства шляхом внесення змін до проектів нормативно-правових актів. Разом з тим, постановою від 12.03.2009 № 299 Комісія затвердила Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії. Згідно з цим Положенням для формування між суб'єктами електроенергетики та споживачами електричної енергії прозорого інформаційного середовища з питань постачання електричної енергії, підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії, підвищення рівня оплати за відпущену (спожиту) електроенергію та сприяння ефективному використанню електричної енергії створені і діють інформаційно-консультаційні центри.

Таким чином, Комісія, у межах компетенції, шляхом застосування всіх вище перерахованих заходів забезпечує захист прав споживачів електричної енергії та природного газу.

^ 3.1.1.4 Удосконалення нормативно-правової бази

Поряд з поточною діяльністю з видачі (переоформлення, анулювання, продовження дії) ліцензій НКРЕ постійно приділяє увагу удосконаленню ліцензійних умов та інших складових нормативно-правової бази.

Так, з метою забезпечення розвитку системи надання адміністративних послуг та належної якості їх надання при видачі (переоформленні, продовженні дії, видачі дублікатів та копій) ліцензій на право провадження певних видів господарської діяльності в електроенергетиці, сфері теплопостачання та нафтогазовому комплексі, ліцензування яких належить до повноважень НКРЕ, Комісія постановою від 18.11.2010 № 1513 затвердила Стандарт надання адміністративних послуг Національною комісією регулювання електроенергетики України.

Крім того, постановами від 29.07.2010 р. № 940 та № 941 НКРЕ затвердила зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з комбінованого виробництва теплової та електричної енергії і Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, згідно яких виключено вимогу щодо надання копії документа, що підтверджує здійснення центральним органом виконавчої влади у сфері енергозбереження кваліфікації когенераційної установки та замінено вимогу щодо надання копії допуску на право провадження робіт з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії на копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.


^ 3.1.2 Цінова та тарифна політика

3.1.2.1. Установлення та регулювання тарифів продажу електричної енергії генеруючиим підприємствами

Формування тарифів продажу електричної енергії в ОРЕ для виробників, що працюють за ціновими заявками (генеруючи компанії ТЕС) у 2010 році здійснювалося згідно з Правилами Оптового ринку електричної енергії України погодинно і складалося з таких платежів:

платіж за вироблену електроенергію (61,94%);

платіж за робочу потужність (24,43%);

платіж за маневреність (10,08%);

додаткові платежі на реконструкцію та модернізацію енергетичного обладнання та для виконання законодавчих актів і урядових рішень (2,00%);

інші платежі (2,28%);

зменшення платежу енергоблокам за порушення режиму роботи (-0,73%).

З метою недопущення збільшення ОРЦ через необґрунтоване формування виробниками, які працюють за ціновими заявками, цін за електричну енергію на рівні, що перевищує паливну складову, Комісія протягом 2010 року застосовувала обмеження граничної ціни системи.

Для забезпечення формування фактичної ОРЦ на рівні прогнозованої, Комісія здійснювала корегування коефіцієнтів, що застосовуються для розрахунку цін за маневреність та робочу потужність для виробників, які працюють за ціновими заявками.

За 2010 рік тариф продажу електроенергії виробниками, які працюють за ціновими заявками, у ОРЕ зріс у порівнянні з 2009 роком на 21,9% (з 36,77 коп/кВтгод до 44,82 коп/кВтгод). У структурі тарифу частка собівартості виробництва електроенергії збільшилася з 36,14 коп/кВтгод до 40,80 коп/кВтгод (на 12,9%). Водночас рентабельність виробництва електричної енергії збільшилась з 1,75% до 9,84%.

Основними причинами зростання собівартості виробництва електроенергії було збільшення паливної складової з 28,54 коп/кВтгод до 32,53 коп/кВтгод (на 14,0%) та збільшення умовно-постійних витрат з 7,60 коп/кВтгод до 8,28 коп/кВтгод (на 8,9 %). Слід відмітити, що у структурі умовно-постійних витрат відбулося збільшення витрат на сировину та допоміжні матеріали, витрат на оплату праці.

Збільшення паливної складової у структурі собівартості відбулося за рахунок зростання цін на газ з 2 175 до 2 280 грн/1000 м3 (на 4,8%) та вугілля – з 510,88 до 569,36 грн за 1 тонну (на 11,4%). При цьому, калорійність вугілля зменшилась з 5219 до 5160 ккал/кг (на 1,1%). У зв'язку зі збільшенням використання природного газу на виробництво електричної енергії (з 376,5 млн м3 до 743,8 млн м3), відбулося зменшення питомих витрат умовного палива на виробництво електроенергії з 396,2 до 396,0 грам/кВтгод.

3178086304408171.html
3178246705913890.html
3178319568224170.html
3178480095249646.html
3178585917489524.html