Хімічні знання формуються значною мірою на основі фізичних І, у свою чергу, становлять основу для формування біологічних знань


Хімічні знання формуються значною мірою на основі фізичних і, у свою чергу, становлять основу для формування біологічних знань. У своїй сукупності ці взаємозв’язані види знань дають змогу зрозуміти сучасну наукову картину світу.

Наукова картина світу – це цілісна система уявлень про загальні властивості й закономірності природи.

Вона створюється внаслідок узагальнення й синтезу основних природничо-наукових понять і принципів. Оскільки науку в загальному розумінні утворює система галузей знань, які взаємодіють між собою, наукова картина світу утворюється внаслідоксинтезу знань, добутих із різних наук. Отже,


^ Наукова картина світу є вищою формою узагальнення й систематизації знань про об’єктивну реальність.


У цьому значенні її називають загальною науковою картиною світу – вона містить уявлення як про природу, так і про життя суспільства.

Вивчення хімії за допомогою знань про речовини, їхній склад, будову, властивості, застосування, про хімічні реакції й закономірності їх перебігу, роль хімії в синтезі нових матеріалів тощо дає змогу розуміти наукову картину хімічної рельності, так зану хімічну картину світу. Вона являє собою лише фрагмент, частину матеріального світу, але без неї неможливо набути цілісного уявлення про загальну наукову картину світу.

Вивчаючи хімію, ви помітили, що багато які уявлення про речовини та їхні перетворення в міру розвитку пізнання і практики змінювались. Так, атомно-молекулярне вчення, головні положення якого були розроблені в середині ХVIII ст. М.В.Ломоносовим і ДЖ. Дальтоном, мало величезне значення для утвердження наукового погляду на картину світу. Проте з розвитком науки виявилось, що не всі речовини складаються з молекул, у багатьох речовин атомна або йонна будова. На піставі нових наукових поглядів хімічна картина світу змінилася, стала досконалішою.

Перші синтези органічних сполук з неорганічних, що завдали нищівної поразки віталістичному вченню і підтвердили єдність органічного та неорганічного світу, також спричинили зміни у поглядах на наукову картину природи.

Наступним вадливим кроком у розвитку поглядів на речовину була розробка О.М. Бутлеровим структурної теорії, а з часом відкриття Д.І. Менделєєвим періодичного закону та створення періодичної системи хімічних елементів. У резултаті природу почали уявляти як комплекс взаємозв’язаних предметів і явищ, які перебувають у постійному русі, змінюються, розвиваються.

Успіхи природохнавства в вивченні явища радіоактивності та складної будови атома дали змогу розв’язати питання про штучне створення і цілеспрямоване перетворення хімічних елементів, вівельнення при цьому внутрішньоатомної енергії. Тим самим було внесено зміни у наукову картину світу. Вона стала ще досконалішою.

Людина дедалі глибше проникає в таємниці макро-і макро-світу. У зв’язку з новим науковим відкриттям може виникнути рядпроблем, розв’язання яких, на думку вчених, викличе створення новоих теорій, що також внесуть зміну у наукову картину світу. Усе це засвідчує матеріальність світу, різноманітність форм руху матерії,її пізнавальнісь і невичерпність.
3204998000960257.html
3205097217157558.html
3205152117330391.html
3205324585780832.html
3205362786121389.html